STU

Skemaet udarbejdes i samarbejde med den unge, med udgangspunkt i den unges ønsker og nuværende kompetencer. 

Afklaring af personlige kompetencer:

For at afdække den unges personlige kompetencer kan den unge tilbydes samtaler med kontaktperson samt UU. Vi vil bl. a. stille konkrete spørgsmål til den unge i forhold til opfattelse af egne personlige kompetencer. Den unge vil blive bevidstgjort på øvrige observerede kompetencer, som han/hun ikke selv er bevidst om. Praktiske opgaver i dagligdagen vil ligeledes være med til at afdække personlige og sociale kompetencer.

Afklaring af faglige kompetencer:

Indlæring foregår via egen motivation, og motivation opnås, når undervisningen opleves meningsfyldt og positivt. Derfor er det vigtigt at få afklaret, hvad der kan motivere og give mening for den unge. Herved får vi en viden om, på hvilken måde den unge indlærer bedst. Der er stor risiko for oplevelse af nederlag, hvis den unge ikke forstår den basale undervisning. 

 På Erslev STU vil den unge blive præsenteret for skolens forskellige værksteder for at afdække interesser og kompetencer på det “håndværksmæssige” område. Via værkstederne vil vi også kunne vurdere den unges evne til at samarbejde og indgå i forskellige sociale sammenhænge.

 Den unge arbejder på et af vore værksteder:

Den unge vil blive tilknyttet værkstederne, såfremt interessen er der, således praktiske færdigheder og interesser afprøves og afklares. Der vil være mulighed for deltagelse på forskellige værksteder, da vi tilbyder værkstedafprøvning indenfor:

Træ / Metal, Køkken, Glasværksted og Kreative arbejder.

Køkken er obligatorisk, da det er en del af ”almindelig daglig levevis”, hvilket er obligatorisk iht. Stu-lovgivningen.

Der udarbejdes et skema hvori følgende elementer indgår:

 • Social træning
 •  Personlig udvikling
 • Almen undervisning
 • Fysisk træning og kropsbevidsthed
 • Undervisning i daglig levevis
 • Seksualitet og hygiejne
 • Motion
 • Værkstedsundervisning

Social træning:

Som en del af dagligdagen modtager den unge undervisning både teoretisk og praktisk i forhold til at indgå i sociale sammenhænge. På det teoretiske niveau vil den unge blive undervist i, hvorledes man begår sig på en samfundsmæssig anerkendt måde, når man bevæger sig i det offentlige sociale rum. Rent praktisk vil den unge skulle deltage i daglige aktiviteter, hvor den unge bliver guidet og hjulpet i forhold til sin sociale fremtræden. Den sociale træning foregår i forskellige situationer og miljøer dagligt. Som en vigtig del af denne træning er relationer af stor betydning. Der vil derfor blive arbejdet med relationer, både mellem den unge og personalet i Stu, men også mellem den unge og øvrige i aktiviteten. 

Personlig udvikling:

Mange i denne gruppe af unge har et meget lavt,eller måske intet selvværd. Det er en vigtig forudsætning for alle menneskers udvikling, at man tror på og godt om sig selv. De unge vil derfor have stort behov for at få styrket eller opbygget et selvværd, der på sigt kan hjælpe dem videre til en voksentilværelse så selvstændigt som muligt. Den unge skal dels gøres opmærksom på egen formåen/værd, dels skal han/hun opleve egen formåen/værd. Den unge skal anerkendes for de ressourcer han/hun måtte have og motiveres til at styrke disse ressourcer, således den unge oplever succes frem for nederlag. Alle aktiviteter tilpasses den enkelte unge, således risikoen for nederlagsfølelse minimeres og mulighederne for selvværdsfølelse øges. Den daglige anerkendelse, personalets evne til at motivere og den unges succesoplevelser, vil udgøre en stor og vigtig del af arbejdet.

Almen undervisning:

Denne undervisningsdel retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling. Der undervises i bl.a. samfundsfag, almindelig daglig levevis, herunder husholdning og økonomi. Den daglige undervisning vil forekomme i tæt samarbejde med lærere og pædagoger.

Fysisk træning og kropsbevidsthed:

Undervisning i fysiske træning og kropsbevidsthed vil bestå af både snak om kroppen og praktisk udførelse. Den ”teoretiske” del vil bestå af undervisning om kroppens opbygning. Hvad er vigtigt, for at styrke kroppen? Skal man tage vitaminer? Hvorfor er det sundt for kroppen, at vi dagligt tilbydes sund kost? Den slags spørgsmål vil den unge få svar på. Desuden vil der være mulighed for at benytte motionscenter og ikke mindst de værktøjer naturen byder på eksempelvis i form af løbe- og cykelture i de rette omgivelser.

 Praktik:

UU vil være behjælpelig med, at finde egnede praktikpladser. Den unge vil blive guidet/støttet af deres kontaktperson, mht. opstart på en praktikplads.

Undervisning i daglig levevis:

Alle unge under denne uddannelse vil blive undervist i forhold til almindelig daglig levevis og lære at begå sig i en dagligdag i fællesskab med andre. Det er vigtigt for den unge, at han/hun bl.a lærer:

 • Hvorfor det vigtigt at stå op, gå i seng og indtage tre hovedmåltider på næsten samme tid og måde hver dag.
 • Hvordan man behandler hinanden, når man er flere sammen.

 Den unge vil få undervisning, hjælp og støtte i forhold til madlavning, økonomi, oprydning, rengøring, tøjvask og så videre.

I forbindelse med undervisningen er det en væsentlig forudsætning, at der tages individuelle forbehold, således at den unge oplever succes frem for nederlag. Der tages udgangspunkt i den enkelte unges evner med henblik på at styrke den unges ressourcer. 

Seksualitet og hygiejne:

Denne del af uddannelsens første år vil tage udgangspunkt i den unges kendskab til både egen og generel seksualitet. Der vil være særlig tilrettelagte kursusdage, hvor ekstern underviser, vejleder eller foredragsholder vil give de unge indsigt i, hvad seksualitet er og betyder for mennesket. Hvilke midler kan beskytte den unge mod både graviditet og sygdomme? Hvordan møder vi hinanden, og hvordan reagerer vi med alle de følelser, der er forbundet med sex og kærlighed?

I samme forbindelse vil hygiejnens vigtighed blive belyst.

Motion:

Vi vil forsøge at integrere motionen i hverdagen på lige fod med andre dagligdagsting, da det at man får sig rørt er med til at skabe livsglæde og følelsen af at man kan mere end man tror. Ydermere træner det motorikken, og man kan gennem motionen knytte nye relationer.

Vi tager udgangspunkt i den unge, og vil langsomt udbygge intensiteten i “træningen”. Motionen kan f.eks. bestå af løb, gang, motionscenter, golf eller noget helt femte.

Vi vil som uddannelsessted være behjælpelig med, i det omfang det er muligt, at følge den unge til evt. fritidsaktiviteter de første par gange, indtil den unge har det trygt med at være i ”nye” omgivelser.

Værkstedsundervisning:

 • Træ og Metal:

Træ og Metal værkstedet omfatter alverdens udfordringer inden for træ og metal. Der vi bl.a. være laget meget vægt på individuelle designs, og mindre vægt på ”masseproduktion”. Der vil være rig mulighed for at udvikle designmæssige kundskaber indenfor træ- og metalverdenen, samt stifte kendskab til såvel håndværktøj som maskiner. Der vil ydermere være små kurser i vedligeholdelse af værktøj.

 • Køkken:

Køkkenværkstedet omfatter ernæringslære samt tilberedning af mad til dagligdag, til fest, til få og/eller mange. Derudover anretning og servering til større og mindre forsamlinger.

Den unge får mulighed for at lære at lave mad til sig selv og de andre elever.  De vil også lære noget om budgetlægning, indkøb af råvarer og bagning af brød og kage.

 • Kreative arbejder:

Kreativt værksted er en blanding af skolefagene billedkunst og håndarbejde. Der vil her arbejdes med hovedsageligt egne designs og ideer. Der vil være mulighed for at lære forskellige teknikker såsom syning, patchwork, symaskinesyning, brodering osv.. Der vil også være mulighed for at arbejde med forskellige former for billedkunst, herunder maleri, tegning, animation, skulpturer.

Hvorfor faglig undervisning i STU, Erslev

Målet med undervisning er at give eleven et fagligt løft inden for de områder, eleven ønsker at dygtiggøre sig i, og samtidig skabe en lettere tilgang til hverdagens ”faglige” udfordringer.

 • Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og tilrettelægger en undervisning, som skaber en oplevelse af at kunne klare de faglige udfordringer.
 • Vi vægter den individuelle undervisning, hvor lærer og elev indgår i et tæt samarbejde om at få skabt en læring, der giver mening og samtidig skaber en faglig udvikling. Det prioriteres, at den daglige undervisning i vores værksteder bliver flettet sammen med undervisningen, så vi får skabt en faglig helhed i vores hverdag.
 • Vi laver en løbende evaluering, så det bliver synligt, hvor langt den enkelte elev er nået i forhold til de mål, der er opstillet.
 • Vi vil med hjælp af skolens edb-programmer integrere edb, som et vigtigt redskab til at komme ind på de gængse fag: matematik og dansk

Matematik

 • Der bliver undervist i de områder, som den enkelte elev efterspørger at dygtiggør sig i, såsom addition, subtraktion, division og multiplikation.
 • Undervisningen bliver tilrettelagt således, at den matcher det niveau og de interesser, som eleven har.
 • Vi tilbyder en matematikundervisning, hvor eleven har mulighed for at træne nogle helt specifikke områder, som han/hun ønsker at blive bedre i.
 • Såfremt eleven ønsker det, kan han/hun gå op til de skriftlige eksamener i matematik på folkeskoleniveau.
 • Vi integrerer matematikken i såvel stillesiddende opgaver som i mere praktisk orienterede hverdagsopgaver. Det sker bl.a. i vores værksteder, hvor eleven i det praktiske arbejde ofte møder matematiske udfordringer, som kan/skal løses i den konkrete situation. Det kan f. eks være: opmåling, optælling, afvejning, købmandsregning, vægt, tid, madbudget, udregninger af arealer, omregning af enheder osv.

Dansk

 • Eleven bliver undervist i forskellige skrive- og læseopgaver, som relaterer sig til den enkelte elev.
 • Vi vægter, at undervisningens indhold giver forståelse og skaber muligheder for den hverdag, som eleven er en del af.
 • IT integreres i danskundervisningen.
 • Eleven vil efter behov blive introduceret for at skrive mails, søge på nettet og meget mere.
 • Ved at inddrage hverdagens gang på stedet, oplevelser, kærester, familiebånd, interessefelter gøres danskundervisningen mere nærværende og spændende.
 • Endvidere vil vi via besøg på biblioteket være med til at motivere eleven til at opsøge viden, læse bøger, lytte lydbøger og musik.
 • Såfremt eleven ønsker det, kan han/hun gå op til de skriftlige eksamener i dansk på folkeskoleniveau.

Hvorfor værkstedsundervisning i STU, Erslev?

Vi skal have værkstedsundervisning i STU Erslev fordi det kan give den unge en afklaring på hvad han/hun er god til, og hvor man har brug for større udfordringer.

Værkstedsundervisning kan bl.a. også være med til at:

 • gøre hverdagen mere alsidig og udfordrende, samt det giver den unge mulighed for fordybelse og ro.
 • give eleven en større tro på sig selv og egne evner.
 • mulighed for at tilegne sig ny viden og nye kompetencer.
 • lære at tage ansvar og styre evt. egne projekter.
 • at får gode arbejdsvaner såsom, udforske, undersøge, afprøve.
 • lære at man har et ansvar for noget