OM ERSLEV SKOLE

Målgruppe:

Erslev skole er et helhedstilbud til børn og unge i den skolepligtige alder med austisme spektrum forstyrrelser (ASF). Skolens elever er børn og unge med en psykiatrisk diagnose indenfor området ”gennemgribende udviklingsforstyrrelser” (WHO ICD-10, afsnit F84) bl.a. infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers syndrom.

Skolens elevklientel omfatter hele autismespektret fra elever på et lavt funktionsniveau til elever, som bogligt fungerer alderssvarende og bl.a. er i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøver. Fælles for eleverne er, at autismen er det primære handicap og at eleverne besidder tydelige udviklingspotentialer.

 

Målsætning:

At give eleverne et individuelt tilpasset undervisningstilbud, der sigter mod at give dem redskaber og handlemuligheder til lettere at leve og klare sig så selvstændigt som muligt i samspil med andre mennesker.

At give eleverne kontrol, oversigt og tryghed for at udvikle sig og opnå selvstændighed.

 

Målet er størst mulig livskvalitet men ikke nødvendigvis størst mulig tilpasning eller normalitet. Målet er at give eleverne optimale udviklingsmuligheder, så de på sigt kan deltage aktivt i samfundet med de særlige forudsætninger, de har.

 

Teoretisk grundlag for arbejdet med børn og unge på Mors:

Grundlaget for børn og unge i Morsø kommune er beskrevet i Mosaikken: www.mosaikken.org, og er baseret på ”den systemiske teori”, ”den anerkendende tilgang”, ”Et øget fokus på sproget – livet skabes gennem sproget” og ”Den narrative tilgang – livet skabes gennem vores fortællinger”. Morsø kommunes fælles børne- og ungesyn er beskrevet via et praksisgrundlag:

 • Børn og unge er alle forskellige.
 • Udvikling af identitet og selvværd sker i fællesskaber.
 • Relationer er afgørende for børn og unges trivsel og udvikling.

 

Diagnosekriterier for Autisme Spektrum Forstyrrelser:

 

Vanskeligheder med socialt samspil kan medføre:

– eleven mangler forståelse for, hvordan han/hun skal lege med andre børn.

– eleven har ikke social kontakt i f. eks. frikvartererne.

– eleven synes ikke at være klar over regler for opførsel, kommer med upassende kommentarer/handlinger,

– eleven mangler empati.

– eleven forventer af andre, at de kender hans/hendes tanker, erfaringer og meninger.

– eleven har brug for høj grad af beroligelse, især hvis noget ændres eller går galt.

 

Vanskeligheder med social kommunikation kan medføre:

– kommentarer opfattes bogstaveligt.

– når du taler til eleven, vises ikke interesse i din del af samtalen.

– eleven har problemer med at holde en samtale i gang.

– eleven har mindre øjenkontakt end forventet.

– eleven taler overpræcist eller pedantisk.

– eleven har speciel stemmeføring.

 

Vanskeligheder med adfærdsrepertoire, forestillingsevne og interesser kan medføre:

– eleven har problemer med at lege sociale fantasilege.

– eleven er dybt fascineret af et bestemt emne og stærkt optaget af at indsamle oplysninger/statistik om emnet.

– eleven læser først og fremmest bøger for informationens skyld.

 

Personale:

Skolens personale består af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, kontor assistent, pedel og leder. Desuden er der fast tilknyttet en psykolog og socialrådgiver fra Morsø kommune.

Desuden får vi besøg af sundhedsplejerske. Ved brug af Mosaikkens indstillingspapirer kan der laves indstilling til talepædagog, ergoterapeut, fysioterapeut og Pædagogisk psykologisk råd.

Vi arbejder i tværfaglige teams om den pædagogiske planlægning og indsats, som tager udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og potentialer.

 

Skolens organisering og fysiske rammer:

At skolen er et helhedstilbud indebærer, at skolen er et tilbud for elever som har behov for både et undervisnings- og et fritidstilbud. Helhedstilbuddet giver en sammenhæng i elevens dagligdag, sikrer den nødvendige kontinuitet med få gennemgående voksne, få miljøskift og en koordineret pædagogisk indsat i forhold til den enkelte elev. Når en elev henvises til Erslev skole henvises eleven derfor både til skoledelen og til SFO på skoledage. (Læs mere under afsnittet ”SFO”)

 

Skolen er beliggende i Erslev på Mors. Skolen består af en ældre bygning. I forlængelse af skolens bygning er en tilbygning, som huser kommunens STU tilbud. Skolen ligger i gåafstand til bycentrum med købmand. Til skolen hører en lille indhegnet legeplads samt et grønt areal med bålplads, skov/krat og petanque bane. Bagved ligger en stor fodboldbane, som skolen ind i mellem benytter. Udover klasselokalerne, som indrettes individuelt i forhold til eleverne, har skolen egen gymnastik sal, motionsrum, sanserum, kreativt værksted, pædagogisk værksted, musiklokale og flere små køkkener.

 

Der går pt. 30 elever på skolen i alderen 5-18 år. Vi inddeler eleverne i små klasser efter funktionsniveau og alder.

Pædagogisk tilgang:

Undervisningen og aktiviteterne er tilrettelagt ud fra Erslev skolens særlige pædagogiske tilgang, som tager udgangspunkt i TEACCH.

TEACCH ”Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children” er en pædagogisk praksis, som bruges til specialundervisning af børn og unge med ASF i skolealderen.

Grundlæggende handler TEACCH om at respektere det autistiske menneskes måde at være på. Man stræber ikke efter at forme et ”normalt” barn gennem undervisningen, men fokuserer i stedet på den enkelte elevs udviklingsmuligheder, især med hensyn til selvstændighed og handlemuligheder.

TEACCH går altså ikke ind og ændrer på det autistiske barns adfærd, men stræber efter at gavne de underliggende forhold, som understøtter barnets indlæring.

Der er tre grundlæggende idéer i TEACCH:

 • Forældrene medinddrages
 • Støtten er livslang og kontinuerlig
 • Eksperterne og det pædagogiske personale, som har med eleven at gøre, har diagnosekendskab på autismeområdet. Derfor kan de bedre sætte sig ind i elevens tankegang

Undervisningen er baseret på at fremme kommunikation og forståelse gennem visualisering og konkretisering i en fast struktureret ramme. I stedet for at instruere barnet verbalt, er der lagt vægt på brugen af visuelle virkemidler. Det kan eksempelvis være billeder af hverdagsting eller opgaver, som skal udføres. Der tages højde for det enkelte barns behov.
Vi tilstræber at sikre optimal støtte af eleven gennem skoledagen ved at skabe forudsigelighed, mening og sammenhæng i hverdagens gøremål og udfordringer. Vi tilstræber at sikre barnets tryghed ved hjælp af struktur i form af konkret vejledning, organisering, tydelighed og hjælp til at skabe overblik. Strukturen støttes for eksempel af piktogrammer, symboler, skriftlig information og andre visuelle værktøjer.

Yderligere information kan findes på www.teacch.com

Undervisningens indhold:

Undervisningen er omfattet af Folkeskolens bestemmelser om fag og emner, men tager udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle kunnen og ikke i fagene. Der arbejdes ud fra en individuelt tilrettelagt undervisning, og i samarbejde med forældrene vurderes den individuelle elevplan løbende.

Et af skolens vigtigste indsatsområder er arbejdet med elevernes kommunikative udvikling. Eleverne motiveres til at udvikle og styrke deres personlige kommunikationsform.

Undervisningen foregår enten som individuel undervisning, som undervisning i små grupper eller som differentieret klasseundervisning.

Dagligdagen er præget af forudsigelighed, en kendt struktur og dagsrytme med faste voksne tilknyttet eleverne. Pædagogikken er opgave-/arbejdsorinteret undervisning/indlæring, hvor lærer/pædagogen beslutter og planlægger hvordan og med hvad, eleven skal arbejde.

 

Børn med ASF har brug for:

 

 • Overskuelighed.
 • Forudsigelighed.
 • Tydelighed.
 • Visualisering.
 • Gentagelser.
 • Foræring af overblik og strategier i forhold til faglig nyindlæring og sociale sammenhænge.

 

 

SFO:

Skolen er en heldagsskole og vi skelner herfor ikke mellem skole og SFO –kun på skolefridage.  Dagligdagen er således bygget op så hele dagen bliver en veksling mellem fagundervisning, undervisning af mere praktisk karakter/færdigheds træning og aktiviteter som indeholder social træning. Herudover har skolen SFO-tilbud på skolefridage og kl. 7-8 om morgenen. For alle SFO-tilbuddene gælder at eleverne altid er sammen med kendte voksne. SFO-tilbuddene omfatter alle skolens elever uanset alder, diagnose eller funktionsniveau.

På de 200 skoledage er der åbent kl. 7.00-15.00, fredage 7.00-14.00 (SFO kl. 7-8).

SFO har herudover åbent kl. 7.00-15.00 på alle skolefridage – bortset fra tre uger i sommerferien, juleaftensdag, mellem jul og nytår og Grundlovsdag.

Skole-hjem samarbejdet i praksis:

På Erslev skole betragtes et godt skole-hjem samarbejde som en helt nødvendig forudsætning for at indsatsen i forhold til den enkelte elev kan blive så god som mulig. Skolen har erfaring for at arbejde med et gensidigt forpligtende forældresamarbejde præget af gensidig åbenhed og tillid.

Forældrene inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats omkring eleven. Forældres viden om deres barns særlige forudsætninger og behov er unik, og denne viden indgår med medarbejdernes faglige viden og kvalifikationer i øvrigt.

For at skabe sammenhæng og mening for eleven, er det vigtigt, at der er en fælles forståelse for barnets problemer, en fælles forståelse for vigtigheden af udveksling af erfaring og viden, og at skole og hjem arbejder med fælles mål.

Hjemmet kan kommentere og komme med forslag til den individuelle elevplan, ligesom de kan deltage i foredrag, som skolen afholder. Der skal løbende være kontakt til hjemmet. I almindelighed ved korte daglige meddelelser i kontaktbog og ved forældremøder mindst hvert halve år. Forældrene kan altid få et møde om deres barn med kontaktpersoner og/eller ledelse og socialrådgiver samt psykolog.

 

Skolebestyrelsen og dens arbejde:

Erslev skole har en skolebestyrelse, som foruden bestyrelsesarbejde, som beskrevet i Folkeskoleloven, også arrangerer forskellige aktiviteter for forældre og børn.

De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode.

Skolebestyrelsen lægger de lokale rammer og “sætter kursen” for skolens drift og udvikling, træffer overordnede beslutninger om budget- og regnskabsforhold, fastsætter principper for mange væsentlige pædagogiske, planlægningsmæssige og økonomiske forhold af betydning for skolens hverdag.

Især skole-hjem samarbejdet er et vigtigt arbejdsområde for skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen medvirker ved ansættelse af pædagogisk personale i faste stillinger.

Skolebestyrelsen afholder 1 årligt møde for hele forældrekredsen, hvor formanden beretter om arbejdet i bestyrelsen i det forløbne år.

Referater fra skolebestyrelsens møder offentliggøres her på skolens hjemmeside.

Der afholdes bestyrelsesmøder ca. hver anden måned.

Forældrene er altid velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Hvis forældre har forslag til dagsordenspunkter, bedes disse meddelt senest 14 dage før møderne.

Her er de principper skolebestyrelsen arbejder ud fra listet op:

1. Undervisningens organisering

2. Opgavefordeling mellem personalet

3. Skole/hjem samarbejde

4. Lejrskoler og ekskursioner

5. (Fælles) -arrangementer for eleverne på skolen

6. Særlige forhold

 

Henvisning/visitationer:

Henvisning til Erslev skole foretages af PPR-kontoret i den kommune, hvor eleven bor. Henvisning til skolens SFO foretages ligeledes af hjemkommunen, som oftest socialforvaltningen.